Pododjeljenje za katastarske knjige

Djelokrug rada:


Pododjeljenje za katastarske knjige radi na rješavanju promjena na zemljištu i provođenju istih u katastarskoj evidenciji.

 • obavlja tehničke poslove - geodetska mjerenja u svrhu evidentiranja promjena na zemljištu i to u obliku, površini i načinu korištenja parcela, snimanja objekata, podzemnih i nadzemnih vodova i drugih objekata, te provodi promjene na planovima i u bazi podataka - katastarskom operatu;
 • priprema rješenja o promjenama na zemljištu i iste provodi u katastarskom operatu;
 • obavlja iskolčavanje raznih objekata i trasa raznih vodova;
 • izdaje kopije katastarskog plana, identifikacije i geodetske snimke;
 • izdaje podloge - situacione planove za potrebe projektovanja;
 • izdaje prepise iz baze podataka 
 • izdaje razne potvrde i uvjerenja o evidenciji koja se vodi o zemljištu i pravu na zemljištu za područje Brčko distrikta BiH;
 • po zahtjevu stranaka provodi pravovaljane ugovore i rješenja sudova u katastarskom operatu;
 • po zahtjevu izrađuje prijavne «A» listove, a po potrebi usklađuje stanje u gruntovnici sa stanjem u katastru;
 • vrši izlaganje podataka i utvrđivanje prava na zemljištu;
 • vrši vještačenje za potrebe suda, tužilaštva i policije Brčko distrikta BiH;
 • vrši poslove komasacije i izlaganje podataka o nekretninama;
 • vrši etažiranje zgrada;
 • stara se o trigonometrijskoj, poligonometrijskoj, poligonoj i mreži vezanih tačaka za područje Brčko distrikta BiH;
 • vodi računa o plaćanju naknada za izvršene usluge i korištenje podataka premjera.

Rukovođenje

Šef pododjeljenja: Radenko Nikolić, sc.str.ing.geod.
Zamjenik šefa pododjeljenja: Mićo Đurić, sc.str.ing.geod.

Konktakt

Kontakt telefon: 049/213-504